Als de leerling bereid is, zal de leermeester verschijnen. Oosters spreekwoord

Algemene Voorwaarden       

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Een overeenkomst (trainingsperiode, cursus, les-arrangement e.d.) komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende inschrijfformulier door Klassiek Paardrijden retour is ontvangen. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

Prijs en prijswijziging 

Klassiek Paardrijden hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van Klassiek Paardrijden wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.

Annulering door de klant Bij onverhoopt annulering zullen tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien u annuleert binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Annulering door Klassiek Paardrijden

Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door Klassiek Paardrijden aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft , Klassiek Paardrijden het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. Klassiek Paardrijden heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

Aansprakelijkheid gebruiker

Klassiek Paardrijden is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door Klassiek Paardrijden aangeboden producten.Klassiek Paardrijden is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van Klassiek Paardrijden.
Klassiek Paardrijden is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens Klassiek Paardrijden, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Klassiek Paardrijden dient te worden betracht.

Klassiek Paardrijden is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Klassiek Paardrijden.

Klassiek Paardrijden is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Klassiek Paardrijden voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Klassiek Paardrijden zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is jegens Klassiek Paardrijden aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van Klassiek Paardrijden verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade . Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van Klassiek Paardrijden verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Accommodatie

Klassiek Paardrijden zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Klassiek Paardrijden zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn. Paarden Meegebrachte paarden dienen steeds te zijn ingeënt, ontwormt te zijn en vrij van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te worden overlegd.

Dierenarts

Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant. In situaties van nood is Klassiek Paardrijden zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is Klassiek Paardrijden bevoegd de hulp van de dierenarts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van Klassiek Paardrijden. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door Klassiek Paardrijden aan de klant doorberekend. 

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met Klassiek Paardrijden en op de plaats die Klassiek Paardrijden daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Klassiek Paardrijden. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van Klassiek Paardrijden verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Klassiek Paardrijden binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Wist u dat in de paardensport ongeveer 75.000 letsels per jaar ontstaan?

Bron: http://www.paardensport.nl/veiligpaarden/index.html

Paardrijden is een prachtige sport en een sportieve hobby om volop van te genieten. Een val van een paard kan echter ernstig letsel veroorzaken.

Wat onderzoekscijfers: in de paardensport ontstaan ongeveer 75.000 letsels per jaar. Zo’n 10.000 slachtoffers moeten zich jaarlijks laten behandelen op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis als gevolg van een ongeval in de paardensport. In meer dan de helft van de gevallen is het ongeval te wijten aan een val van het paard. Ruim 450 ruiters lopen hersen- of schedelletsel op. De meeste droegen geen veiligheidshoofddeksel. Als ruiter kun je zelf de volgende veiligheidsmaatregelen nemen.

Draag een veiligheidshelm

Draag altijd een veiligheidshelm met de CE-markering en het EN 1384-teken. Dit veiligheidshoofddeksel heeft in ieder geval een harde schaal en een kinband voorzien van een veiligheidssluiting. De traditionele paardrijcap wordt afgeraden, omdat deze geen enkel schokabsorberend vermogen heeft. Het dragen van een paardrijcap of veiligheidshelm is niet wettelijk verplicht maar wel verplicht in de lessen bij Marlous.

Draag geschikte kleding Het dragen van geschikte kleding kan bijdragen aan de veiligheid. Draag altijd: (rij)laarzen die een goede beenligging bevorderen en de nodige bescherming bieden. Draag laarzen met gladde, doorlopende zolen en een hak (of jodhpur-laarsjes met chaps) en let op een goede pasvorm; kleding die armen en benen zo goed mogelijk beschermt. De kleding moet voldoende bewegingsvrijheid bieden maar mag niet met alle winden gaan meewaaien. Onderkleding en met name de broek moeten glad aansluiten, omdat plooien vervelend kunnen inwerken op
                                            de huid. Draag te paard een echte rijbroek.

Een goede oplossing voor de zichtbaarheid van ruiter en paard, gedurende nacht en avond, is een reflecterend hesje te dragen. Ook voor het paard en voor paardenwagens bestaan reflecterende dekjes en materialen.

Verdiep je in de aard van het paard. Het paard is van oorsprong een kuddedier hetgeen betekent dat het gewend is in die kudde strak leiderschap te accepteren. Voor ruiters is dat een belangrijk gegeven. Het paard stelt strakke en duidelijke leiding op prijs en houdt niet van een aanpak vol tegenstrijdigheden. Het weet daar geen raad mee en gaat zich dan onvoorspelbaar gedragen. Naast kuddedier is het paard ook een vluchtdier. Als het schrikt is de eerste reactie op de vlucht slaan. Een ruiter met aandacht voor het paard zal vaak een schrikreactie zien aankomen; bepaalde geluiden, geuren of voorwerpen waarvan het paard kan schrikken. Hij kan er dan op inspelen door het dier gerust te stellen of een veiliger plek op te zoeken.

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email:

NOKR