Een eigen paard koop je met verstand om er later vanuit je hart van te genieten.

Doel, missie, visie en filosofie 

 • Doel
 • Missie
 • Visie
 • Filosofie

DOEL

Tekst uit ‘Tao Te Tjing’ (het boek (tjing) van de weg (tao) en de deugd (te))

Door onwetendheid en onbegrip ontstaan veel problemen tussen paard en ruiter, zoals:

 • dominantieproblemen;
 • concentratieproblemen;
 • gedragsproblemen
 • lichamelijke problemen;
 • rijkunstige problemen.

Door mensen te helpen en te begeleiden bij het oplossen van deze problemen, probeer ik paard en ruiter weer dichter bij elkaar te brengen, zodat er weer samenwerking ontstaat.

De samenwerking tussen de mens en het paard moet mijn insziens gestoeld zijn op respect, rust en vertrouwen en niet op angst en wantrouwen. Voor beide partijen moet het plezierig zijn om samen te werken. zodat er een ontspannen combinatie ontstaat die harmonie uitstraalt.
Een ander woord voor harmonie is balans. En dat is een sleutelwoord in de Rijkunst.
Zowel paard als ruiter moeten in alle opzichten (fysiek, mentaal, energetisch) in balans zijn, willen ze ooit in staat zijn met elkaar te versmelten tot "één harmonieus lichaam".

"Als we handelen in harmonie met de dingen, ontmoeten we de minste weerstand."
Mao Tseng


MISSIE

Door diverse oorzaken kan de samenwerking tussen de ruiter, eigenaar en/of trainer van het paard verstoord zijn of worden.
Mijn missie is om mensen te helpen en te begeleiden bij het oplossen van de problemen, die deze samenwerking verstoren, zodat de balans tussen mens en paard weer hersteld wordt en beide partijen weer met plezier, wederzijds respect en vertrouwen met elkaar om kunnen gaan en er een evenwichtige, harmonieuze samenwerking tussen mens en paard ontstaat.

In de loop van de eeuwen is de functie van het paard in onze maatschappij enorm veranderd van praktisch, noodzakelijk en doelgericht naar een luxe, vrijwillige gekozen vrijetijdsbesteding. Als gevolg hiervan zijn wij vervreemd van het doel welke het paard had in ons bestaan. En als gevolg daarvan zijn wij tevens vervreemd van het wezen paard.

Door paard, ruiter en de combinatie paard en ruiter zo te trainen dat een goede  samenwerking mogelijk is, is de weg vrij om zich verder te bekwamen in de Klassieke Rijkunst.

 

Door de historie heen: Bevrijdt maar ook vervreemdAls we in vogelvlucht door de geschiedenis gaan kunnen we constateren dat de noodzakelijke, doelmatige functie van het paard geleidelijk aan veranderde in de sportgerichte, recreatieve of luxe functie van tegenwoordig.


In de vroegste historie diende het paard als strijdros in gevechten van man tegen man, waarbij gehoorzaamheid, soepelheid, buigzaamheid, snelheid en wendbaarheid, verkregen door een langzame, doelgerichte en goeddoordachte opleiding, noodzakelijk waren om te overleven.
Ten tijde dat de koningen niet zelf meer ten strijde trokken (rond 1650/1700), kreeg het paard naast de functie van strijdros ook steeds meer de functie van “showpaard”, waarmee men indruk kon maken. Met als gevolg dat het paard naast zijn functionele nut ook elegantie moest uitstralen. 

 

Nog later (ten tijden van Napoleon en de Franse Revolutie, 1789-1821), toen de kanonnen op het toneel verschenen, veranderde de manier van oorlogvoeren.
De gevechten van man tot man maakten plaats voor massale aanvallen. De snelheid van het paard werd steeds belangrijker en de duurzame opleiding van het paard en ruiter moesten het veld ruimen voor een korte, snelle opleiding. Hierdoor wijzigden ook de eisen die aan het paard gesteld werden. Soepelheid en wendbaarheid maakten plaats voor snelheid en uithoudingsvermogen.

Door de mechanisatie in de 20e eeuw werden uiteindelijk de     “ fysieke paardenkrachten” vervangen door de kunstmatige, motorische paardenkrachten. Niet alleen op oorlogsgebied werd het paard vervangen, maar ook als transportmiddel, als lastdier en als trek- of werkpaard werd het paard overbodig.
Hierdoor verloor het paard zijn maatschappelijk nut en ontstond het “luxepaard”.

Het gevolg van al deze veranderingen hebben in de loop van de tijd niet alleen hun invloed gehad op de manier van rijden, de manier van fokken en keuze van rassen, maar met name de kloof, die ontstond doordat de mens niet meer dagelijks met paarden samenwerkte, veroorzaakte veel onbalans in de samenwerking met paarden.

Bovendien zijn wij in onze geautomatiseerde en prestatiegerichte maatschappij steeds verder van ons gevoel (instinct) af komen te staan, waardoor de communicatie en omgang met het instinctieve paard, moeizaam verloopt.

Dikwijls reageert het paard op een manier die wij totaal niet (meer) begrijpen en/of verkeerd interpreteren.

De problemen die dit alles met zich meebrengt kunnen variëren van:

 • dominantieproblemen
 • concentratieproblemen
 • rijkunstige problemen
 • gedragsproblemen
 • lichamelijke problemen

 

VISIE

De dressuur ligt ten grondslag aan alle disciplines van de paardensport. Door middel van het geven van hulpen kunnen we onze bedoelingen duidelijk maken aan het paard, waardoor we controle krijgen over vorm, tempo, richting en snelheid.

Een dressuurmatige basistraining is dus voor ieder paard noodzakelijk.

In de officiële reglementen (FEI) staat de dressuur als volgt omschreven:

Artikel 401: Doel en algemene principes
De dressuur heeft de harmonische ontwikkeling van het organisme en van de natuurlijke eigenschappen van het paard ten doel. Het paard wordt daarbij levendig, gehoorzaam en kalm in zijn bewegingen gemaakt, waarbij een volmaakte harmonie met de ruiter tot stand komt. Deze ontwikkeling wordt zichtbaar door:

 • De ongedwongenheid en regelmaat van de gangen
  De harmonie, lichtheid en het gemak van de bewegingen
  De lichtheid van de voorhand en het onderbrengen van de achterbenen, voortkomend uit een constant aanwezige drang naar voren
 • Het onvoorwaardelijke aannemen van het bit, waarbij geen enkele weerstand of spanning optreedt, dat wil zeggen met een volledige ontspanning
 • Het paard geeft aldus de indruk, dat hij uit vrije wil datgene doet wat hem wordt gevraagd. Met vertrouwen en oplettendheid geeft hij zich edelmoedig over aan zijn ruiter. Het paard blijft daarbij volkomen recht bij al zijn bewegingen op de rechte lijn en past zijn buiging aan de bogen van alle andere lijnen aan.”

Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat men een uitgebalanceerde eenheid kan vormen die in volledige harmonie samenwerkt. Gedurende de opleiding/training van paarden stuiten we echter vaak op problemen die een goede harmonie tegenwerken. Om deze problemen te voorkomen of op te lossen, is een goed doordachte, gestructureerde werkwijze noodzakelijk.

Er kan een harmonieuze samenwerking ontstaan door te werken aan:

 • de ontwikkeling van de ruiter;
 • de ontwikkeling van het paard, en
 • de ontwikkeling van de combinatie (paard en ruiter),

Belangrijk hiervoor is dat de mens het paard goed begrijpt en daarmee het paard de mens begrijpen of gehoorzamen kan.
Dit betekent dat we ons moeten verdiepen in de manier van communiceren. Maar ook moeten we ons realiseren dat het paard niet reageert met zijn verstand, maar op basis van zijn instinct. En als laatste moeten we weten hoe het paard gebouwd is en hoe hij zijn lichaam gebruikt voordat wij erop gaan zitten.

Weergegeven in onderstaand overzicht.

 

Daarna is het tijd voor de verdere ontwikkeling van ruiter, paard en de combinatie paard en ruiter.

A. De combinatie paard en ruiter
Door middel van verschillende Natural Horsemanship technieken, kunnen we werken aan een goede relatie tussen ruiter en paard.
Technieken als loswerken, grondwerk en bodywork kunnen ons veel vertellen over ons paard, ons zelf en de wisselwerking tussen ons en het paard.
Op deze manier creëren we een goede uitgangspositie om met ons paard te gaan samenwerken. Waarbij sprake moet zijn van duidelijk leiderschap, wederzijds respect, gehoorzaamheid en bereidwilligheid van het paard om met ons samen te werken. Zonder deze uitgangspunten wordt een harmonieuze samenwerking lastig.

B. De ontwikkeling van de ruiter bestaat uit:

 • een theoretisch gedeelte door het lezen van boeken, volgen van cursussen/clinics etc.
 • een praktisch gedeelte door het volgen van lessen, kijken naar lessen, bekijken van video’s en dvd’s zowel van de eigen lessen als van andere ruiters.
 • een mentaal gedeelte. We moeten leren ons goed te concentreren, altijd een positieve instelling te hebben, vanuit rust, kalmte en met zelfvertrouwen te werken.en ons bewust te worden van de beweging, zowel van het paard als van ons zelf.

Op die manier kan theorie, praktijk en gevoel gaan samenwerken.

C. Als laatste moeten we werken aan de ontwikkeling van het paard.
Door het paard te trainen d.m.v. losmakende gymnastiserende buigingsoefeningen, ontwikkeld het paard zich tot een symmetrisch en atletisch gebouwd, zelfbewust en sierlijk wezen, dat zich geheel in balans, met een trotse zelfhouding en ongedwongen kan bewegen.

Alleen als de geest van paard en ruiter samensmelten, kunnen beide lichamen samenwerken, met als einddoel een harmonieuze combinatie.

Bent Branderup zegt:
"Two bodies must do, what two spirits want."


Schematisch weergegeven:

 

klik op de afbeelding om te vergroten


FILOSOFIE

Het is belangrijk om geen energie te verliezen aan negatieve zaken maar deze energie te gebruiken voor positievere zaken.
In zekere zin is positief denken dus ook realistisch denken.

 

Een positieve levensinstelling kan u helpen uw doelen te bereiken.

Een positieve instelling werkt stimulerend. Een negatieve houding werkt demotiverend en dus stagnerend. Door met een positieve blik te kijken naar jezelf, naar anderen en je omgeving, trek je positieve energie aan.

Een positieve instelling is noodzakelijk voor een goede verstandhouding met uw paard en voor een gunstige ontwikkeling van uzelf en uw paard.
Bij samenwerking en harmonie past geen negativisme zoals dwang, agressie, angst, onvriendelijkheid, ongeduld, intolerantie etc.
Een positieve benadering heeft zoals bij alles een gunstiger effect dan een negatieve benadering.

Enkele algemene positieve inzichten:

1. Formuleer de doelen die u voor ogen heeft op een positieve manier.
2. Durf te verlangen naar meer. Op die manier opent u de weg naar vooruitgang.
3. Geloof in uzelf en in uw capaciteiten. U zult zien dat u meer kunt dan u ooit had durven hopen.
4. Richt u op de lange termijn. Vaak is er veel energie en doorzettingsvermogen voor nodig om uw doel te bereiken.
5. Maak nooit de geïnvesteerde tijd, maar het bereikte welzijn tot maatstaf van uw werk
6. Beschouw de obstakels die u onderweg tegenkomt als uitdagingen waar u wat van leren kunt en niet als blokkades.
7. Wees flexibel. Komt u hindernissen tegen, pas dan niet de doelstelling aan de omstandigheid aan, maar pas de acties aan, zodat u uw doel wel kunt bereiken.
8. Wees creatief en origineel. Bij uw eigen doel hoort uw eigen creatie. Laat u inspireren door anderen, maar breng uw eigen product tot stand.
9. Durf te handelen! Laat u niet weerhouden door het onbekende op de weg naar uw doel, maar bewandel uw eigen weg en zoek zelf. Ook al gaat dit gepaard met vallen en opstaan.

Trainingsfilosofie:

• Ga doelgericht de rijbak in en weet wat u uw paard die dag wilt leren.
• Rijd zonder dwang, want onder druk zal een paard zich niet ontspannen.
• Laat kwaliteit uw handelen bepalen en niet de kwantiteit.
• Werk aan uzelf, zodat u net zo dynamisch en elastisch ben als u van uw paard verwacht
• Luister naar wat uw paard u probeert te zeggen.
• Wees realistisch en kijk waar uw paard staat en verwacht van hem niet wat hij nog niet kan.
• Richt u op wat goed gaat.
• Blijf het goede niet eindeloos herhalen, maar stop als het goed is voor die dag.
• Laat u regelmatig begeleiden/controleren door een uitstekende ruiter/instructeur, een die dezelfde instelling heeft als u en hetzelfde doel nastreeft.
• Zie de problemen die zich voordoen niet als onoverkomelijk, maar als een uitnodiging om uw eigen werk kritisch te overdenken.
• Beoordeel de oefeningen die u rijdt naar mogelijk nut voor u en uw paard, niet naar de amusementswaarde voor de eventuele toeschouwers/jury.
• Geniet van alle momenten met uw paard op weg naar…………………………………..!

MOTIVATIE

In het motiveren, stimuleren, trainen en ontwikkelen van “gewone” mensen met “gewone” paarden ligt voor mij de uitdaging, zodat ze met plezier samenwerken en zo te komen tot een uitgebalanceerde combinatie, ruiter en paard, ongeacht op welk niveau ze presteren.

Dat wat je doet, moet goed voelen voor beide partijen en van die ervaring moet men leren.
Rijden begint met denken, hierdoor kan je gevoel ontwikkelen, waardoor de theorie betekenis krijgt.

Want ieder gevoel bestaat pas echt, als men er zich van bewust is.

 

 

 denkkracht, gevoelskracht, daadkracht
Terug naar boven

Heeft u vragen of interesse?

Heeft u vragen, opmerkingen of interesse? Vult u dan onderstaand formulier in en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Naam:
Email: